Schowek - Wyszukiwarka ofert

Warunki uczestnictwa

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy o udział w imprezie organizowanej przez Przedsiębiorstwo Prywatne QUAND Andrzej Kudlicki, ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP 9211002963 zwanego dalej Organizatorem, Uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa stanowiącymi integralną część umowy.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania druku umowy przez osobę zgłaszającą udział w imprezie - Uczestnika oraz przedstawiciela Organizatora sprzedającego imprezę.
3. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest, poza zawarciem umowy, wpłata I raty w wysokości min. 30% wartości imprezy (w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed imprezą należy jednorazowo wpłacić pełną cenę imprezy) oraz złożenie u Organizatora lub u agenta wypełnionego druku umowy (jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia umowa musi być podpisana przez ustawowego opiekuna). Wpłaty pozostałej należności należy dokonać w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z prawem potrącenia poniesionych kosztów do wysokości określonej w pkt. II Warunków Uczestnictwa.
4. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin dostarczenia ich do Organizatora. Brak takich dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Uczestnika.
5. Organizator ma prawo do podniesienia ceny imprezy, jeżeli wzrosną koszty imprezy na skutek następujących okoliczności:
• wzrost kosztów transportu,
• wzrost ceł, podatków, opłat lotniskowych, drogowych,
• wzrost kursu walut.
Podniesienie ceny imprezy możliwe jest w okresie do 21-go dnia przed wyjazdem. O podwyższeniu ceny imprezy organizator zawiadamia Uczestnika listem poleconym na adres podany w umowie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej, brak wymaganego minimum uczestników - 16 osób, chyba, że w programie wycieczki podaną inne wymagane minimum uczestników) bez ponoszenia kosztów. Odwołanie z powodu braku wymaganego minimum uczestników może nastąpić w terminie nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.
Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.

 

II. REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Rezygnacja z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia u Organizatora.
2. Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora, tj.:
• zmiana warunków imprezy (cena, termin, trasa, miejsce i standard zakwaterowania, środek transportu), rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 10 dni po otrzymaniu od Organizatora pisemnego zawiadomienia;
• odwołanie imprezy.
3. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej na poczet udziału w wycieczce kwoty, po potrąceniu poniesionych przez Organizatora nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy oraz odwołaniem uczestnictwa Klienta w tej imprezie, nie więcej jednak niż:
a. na 31 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 10% ceny Imprezy,
b. w terminie 30-15 dni przed datą wyjazdu - do 20% ceny Imprezy,
c. w terminie 14-10 dni przed datą wyjazdu - do 25% ceny Imprezy,
d. w terminie 9-6 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny Imprezy,
e. w terminie 5-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny Imprezy.
Rezygnację należy złożyć u Organizatora lub biurze agencyjnym w formie pisemnej.
4. W przypadku, gdy Klient odstępujący od umowy do dnia poprzedzającego imprezę wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, która przyjmie obowiązki wynikające z tej umowy, Uczestnik nie ponosi kosztów manipulacyjnych. Zasada nie dotyczy krajów, do których obowiązują wizy.
5. Istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej, kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

 

III. UBEZPIECZENIE
1. Jeżeli w Umowie-Zgłoszeniu/programie wycieczki nie zaznaczono inaczej Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Tu Europa od kosztów leczenia (KL do 15.000 EUR) z uwzględnieniem Covid 19 i chorób przewlekłych, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 3.000 EUR).
2. Jeżeli w cenie imprezy krajowej zawarte jest ubezpieczenie, a w Umowie-Zgłoszeniu/programie imprezy nie zaznaczono inaczej, uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NWI – trwały uszczerbek na zdrowiu bez ryzyka zawału serca i krwotoku śródczaszkowego 10.000 PLN oraz NWS- śmierć bez ryzyka zawału serca i krwotoku śródczaszkowego 10.000 PLN w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.
3. Istnieje możliwość dobrowolnego rozszerzenia ubezpieczenia o choroby przewlekłe oraz ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji.

 

IV. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE
1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia granic (paszport, wiza, voucher, przy wyjazdach na kolonie i obozy młodzieżowe aktualnej legitymacji szkolnej).
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń pilota (np. co do miejsca zbiorki).
3. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić w terminie do 14 dni od ich powstania z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w wykonaniu usługi turystycznej, której przyczyny tkwią w sile wyższej lub z winy podróżnego oraz za szkody spowodowane działaniem osób trzecich wskazanych w art. 50 ust.3 pkt. 2 ustawy o imprezach turystycznych.
5. W przypadku imprez z dojazdem autokarem, przy małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru na bus. Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane autokarami turystycznymi, mikrobusami, lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy. W zależności od
wyjazdu możliwa przesiadka do właściwego autokaru.
6. Uczestnik ma prawo do odszkodowania ze strony Organizatora w przypadku, gdy poniesie straty finansowe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług w czasie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia odpowiedzialności do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
7. Reklamacje należy zgłaszać:
• w trakcie trwania imprezy u pilota wycieczki;
• u Organizatora w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia imprezy. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej wniesienia: udziela odpowiedzi pisemnej na reklamację.
8. Organizator imprezy odpowiada za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
10. Organizator posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową zawartą z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Gwarancja ta obejmuje sytuację, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewni Uczestnikom powrotu do kraju lub nie dokona zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji winien niezwłocznie skontaktować się z Gwarantem, który powinien wypłacić zaliczkę lub dokonać zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku niewykonania zobowiązań Uczestnik zgłasza wniosek do Marszałka Województwa Lubelskiego, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.